İSTANBUL MALİYE VAKFI SENEDİ
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI:

MADDE 1-   Bu vakıf senedi ile "İstanbul Maliye Vakfı" unvanlı vakıf kurulmuştur. Vakfın kısa adı "İSMAV" dır. Vakıf tüm işlemlerinde kısaltılmış adını kullanabilir.

TANIMLAR:

MADDE 2- Bu Senette geçen:
"Vakıf" İstanbul Maliye Vakfını,
"VAKIF SENEDİ" , İstanbul Maliye Vakfı Resmi Senedini,
"VAKIF MENSUBU" İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı"na bağlı birimlerde fiilen görev yapanlar ile görev yapmış olanlar ve bunlardan vefat edenlerin eş ve çocuklarını ifade eder.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 3- Vakfın merkezi; "Hobyar Mahallesi Ankara Caddesi Fahrettin Kerim Gökay İşhanı 34112 No:11/30 Fatih / İstanbul" adresidir.
          Vakıf gerektiğinde Mütevelli Heyet kararı ve yetkili makamların izniyle yurt içinde şubeler açabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 4-   Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu; bu konuda üyelerinin hepsine veya en az ikisine müştereken temsil ve ilzam yetkisi verebilir.

İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

VAKFIN AMAÇLARI:

MADDE 5-  Vakfın amaçları:
a) İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı"na bağlı birimlerde bilfiil çalışan personelin kendi kuruluşlarından alacakları yasa gereği mali yardımlara ilaveten, bu senetle belirlenen hükümler çerçevesinde ayrı bir mali destek ve yardımlaşma düzeni kurularak memurların karşılaşacakları parasal zorlukları gidermek,
b) Ölüm halinde, vakıf mensuplarına yardımda bulunmak,
c) Evlilik halinde, vakıf mensuplarına katkıda bulunmak, 
d) Vakıf mensuplarının, öğrenim kurumunda okuyan çocuklarına eğitim yardımı yapmak,
e) Mensuplarının çalışma koşullarını iyileştirmeye, sağlık, sosyal, sportif ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya, mesleki bilgi ve becerilerini artıracak gerekli donanımı temin etmeye yardımcı olmak,

VAKFIN FAALİYETLERİ:

MADDE 6- Vakıf;
a)Mensupların ekonomik, sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılanması için çaba sarf eder, tesisler kurar.
b)Mensupların mesleki dayanışmalarını güçlendirmek ve başarılı çalışmalarını ödüllendirmek,
c)Yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunur, işletmeler kurar, kiralar, satın alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

VAKFIN MAL VARLIĞI

MADDE 7- Vakfın kuruluş mal varlığı, kurucular tarafından temin edilerek tahsis edilmiş bulunan 500.TL.

VAKFIN GELİRLERİ:

MADDE 8-   Vakfın gelirleri şunlardır:

a)Vakfa ait menkul kıymet ile menkul ve gayrimenkul malların gelirleri,
b)Vakfın bağış veya vasiyet yoluyla iktisap edeceği menkul ve gayrimenkul mal varlığı,
c)Vakfın kendi gelirleri ile iktisap edeceği menkul ve gayrimenkul mal varlığı,
d)Vakfın idaresinde bulundurduğu işletmelerin veya kuruluşların gelirleri,
e)Diğer gelirler.

VAKFA YAPILACAK BAĞIŞLAR:

MADDE 9- Vakfa;

a)  Mensupları,

b) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları dışındaki özel ve tüzel kişiler,

c) Vakfın amaçlarını sağlayacak nitelikteki hizmetleri sunan vakıf ve dernekler tarafından yapılacak bağışlar kabul edilebilir.

Ancak; Yönetim Kurulu bunlardan uygun görmediklerini reddedebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKFIN ORGANLARI

MADE 10-   Vakfın Organları:

a)Mütevelli Heyet
b)Yönetim Kurulu
c)Denetim Kurulu
d)Onur Kurulu

MÜTEVELLİ HEYET:

MADDE 11-  Mütevelli Heyet, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Defterdarlığı "nda görev yapan aşağıdaki kişilerden oluşur;

a)         Vergi Dairesi Başkanı
b)         Defterdar
c)         Grup Müdürleri veya tedviren bu görevi yürütenler
d)         Defterdar Yardımcıları veya tedviren bu görevi yürütenler
e)         Milli Emlak Dairesi Başkanı
f)          Vergi Dairesi Başkanlığı Merkezinde görev yapan birim müdürleri
g)         Defterdarlık merkezinde görev yapan birim müdürleri
h)         Denetmenler Büro Başkanları

Mütevelli Heyet Başkanı Vergi Dairesi Başkanıdır. Mütevelli Heyet, her yıl Ocak ayı içersinde toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulu olağanüstü hallerde 4 üyesinin talebi ile Mütevelli Heyet i toplantıya çağırır. Mütevelli Heyet bu çağrı üzerine yarıdan bir fazla ekseriyetle toplanıp karar alabilir.

Vakıf Senedinin 17.madesi saklı kalmak şartıyla, Mütevelli Heyet in toplantı ve karar yeter sayısı, salt çoğunluktur.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 12-  Mütevelli Heyet" in görev ve yetkieri şunlardır;

a)Yönetim Kurulu" nun asil ve yedek üyelerini seçmek,
b)Denetim ve Onur Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,
c)Boşalan Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu üyelerini yeniden seçmek,
d)Vakıf bütçesi ile hesapları ve bilançosunu Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek ve bu kurulların aklanmasına karar vermek,
e)Vakfa ait işletme ve kuruluşların tesisine ilişkin önerileri karara bağlamak, gerektiğinde Yönetim Kururluna yetki vermek,
f)Mevzuatın ve Vakıf Senedinin Mütevelli Heyet" e verdiği diğer görevleri yapmak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 13- Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet tarafından 2 yılda bir Ocak ayı içinde seçilecek 7 asil 7 yek üyeden oluşur. Bunlardan 2 asil üyesi Mütevelli heyet üyeleri arasından olmak üzere vakfedenler arasından seçilir.

Yönetim Kuruluna Mütevelli Heyetten seçilen 2 üye, Yönetim Kurulu kararıyla ilgili Mütevelli Heyetteki görüşmelerde oy kullanamaz.

Yönetim Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan ile bir başkan vekili seçerler ve gerekli görecekleri iş bölümünü yaparlar.

Yönetim Kurulu, ayda bir olmak üzere son haftanın Cuma günü toplanır. Gerektiğinde Başkan, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Toplantıya mazeretsiz 4 defa katılmayan üyenin üyeliği düşer. Kararlar salt çoğunlukla verilir.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14- Yönetim Kurulu, vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için her türlü faaliyeti, ilgili mevzuat ve vakıf senedine göre yapmakla görevlidir.

Bunun dışında Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri de yapar.

a) Vakfı temsil etmek,
b) Her türlü menkul ve gayrimenkul mal varlığını iktisap ve sarfına  yön vermek,
c) Vakfın bütçe ve kesin hesap sonuçlarını çıkarmak,
d) Vakıf ve vakfa bağlı işletme ve kuruluşlarda çalıştırılacak personelin tayin ve ücretini tespit etmek,
e) Mütevelli Heyet kararlarını uygulamak,
f) Vakıf senedindeki değişiklik önerilerini Mütevelli Heyet"e bildirmek
g)  20"den fazla vakıf mensubunun çalışmakta olduğu İstanbul Maliye teşkilatının birimlerinde, vakıf mensuplarından en az birini Vakıf temsilcisi olarak görevlendirmek.    
h) Vakıf, mensuplarına sunacağı her türlü hizmet ve yardımda, Vakfa her ay düzenli olarak bağışta bulunanlara öncelik verir. Bu konudaki ölçütleri belirlemede yönetim kurulu yetkilidir.   

DENETİM KURULU :

MADDE 15- Mütevelli Heyet tarafından 2 yılda bir ocak ayında seçilerek 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

Kıdemli üye, Denetim Kurulunun başkanlığını yapar. Denetim Kurulu yılda en az üç defa olmak üzere toplanır.

Denetim Kurulu" nun toplantı ve yeter sayısı salt çoğunluktur.

Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu" nun faaliyetlerini ilgili mevzuat, vakıf senedine göre düzenler.

ONUR KURULU :

MADDE 16- Onur Kurulu, iki yılda bir ocak ayında seçilmek üzere 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Kıdemli üye, kurulun başkanlığını yapar. Onur Kurulu üye tam sayısıyla toplanır ve oybirliği ile karar verir.

Onur Kurulu; vakıf mensuplarının toplumdaki saygınlıklarına gölge düşüren ve bu nedenle vakıfla ilişkilerinde sakınca görülen kişileri belirleyerek Yönetim Kuruluna bildirir.

Onur Kurulu kararıyla Vakıfla ilişkisinde sakınca görülen kişiler, Vakıf Senedinde belirtilen hizmetlerden ve yardımlardan faydalandırılamaz.

Haklarında karar alınan kişiler, Mütevelli Heyet nezdinde itirazda bulunabilirler. Mütevelli Heyetin bu konuda vereceği karar kesindir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

VAKFIN SONA ERMESİ :

MADDE 17- Yönetim Kurulu" nun teklif ve Mütevelli Heyetin karar ile vakfın dağılma kararı alınır.

Dağılma kararı Mütevelli Heyet tarafından üye tam sayısının 2\3 çoğunluğu ile verilir. 

VAKFIN GELİRLERİNİN SARF YERLERİ :

MADDE 18- Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin % 20"si idare Masrafları ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını artırımına yönelik olarak ; % 80"ise vakfın amaçlarının tahakkukuna yönelik olarak kullanılır.

GEÇİCİ MADDE 1- İlk Mütevelli Heyeti toplanıp, vakıf organlarını teşekkül ettirinceye kadar görev yapmak üzere oluşturulmuştur. 19.01.1996